Beginner Class:

氣的管理: 氣貫全身

李清澤

20120306

1.  何謂氣之管理 (Energy Management)?

人人皆有氣,須妥善管理才能發揮人之潛能。此觀念可與西方之時間管理 (Time Management) 對應思考。

2.  何謂氣?

氣為能量的一種。

物理學的能量觀。

生理學的能量觀。

運動生理學的核心概念—能量(Energy), 營養 (Nutrition), 表現 (Performance)。

道家鍊氣分內外二氣。內氣為体內眞氣, 外氣為吐納呼吸之氣(行於血液可至之處)。

3.  何謂心意氣功法門?

以心使意, 以意鍊氣的法門。須做到心靜意堅, 方能鍊至上乘境界。

4.  何謂氣貫全身?

以吐納呼吸法使外氣(氧氣)貫通全身。從頭臉頸胸(上中下丹田)至腰至腿至腳底, 故有聖人之息止於踵之說。

5.  氣貫全身有何益處?

外氣為內氣之基, 氣貫全身後鍊体內真氣即能事半功倍。氣貫全身則令血液之氧氣全身通行無止,營養可供給全身各處,使身體機能處於絕佳狀態,並能排除体內廢物。使新陳代謝達於理想之境。

6.  何謂吐納法?

簡而言之為呼吸法。有自然呼吸法及心意呼吸法, 後者又分深呼吸及意念呼吸兩法。

7.  如何修鍊吐納功法?

以納法吸氣分別至頭臉,上中下丹田, 腰腿及踵, 再以吐法呼氣至盡, 重覆鍊之。

如能隨意使氧氣貫滿全身, 則大功告成。

8.  何時鍊功?

心意氣功為方便法門, 只要活在當下, 坐臥立行隨時隨地可鍊之。

20120320

1.  坐臥立行如何鍊功?

坐如鐘: 湏頂頭懸, 吐納氧氣於身體各部位.

臥如弓: 須身卷曲,  行吐納功法。

立如松: 全身鬆沈,  足心貼地, 息於踵。

行如風: 通身圓整,  氣息通暢無止。

2.  是否有其他鍊功法門?

另有(1) 固骨功法, (2)指趾通氣功, (3) 飬顏駐容功, (4)李氏真氣鍊功法,  及(5) 療傷治病法,(6) 降血壓功法 (太極拳,行功,靜坐,全身閉氣閉脈緊縮法)。

(1).  固骨功法: 拍擊法,可達筋柔骨硬之效。

(2). 指趾通氣法:  指趾筋絡按摩法。

(3). 飬顏駐容功: 九宮法。

(4). 李氏真氣鍊功法: 徒手行氣導引法, 引體內真氣, 納乾坤之氣, 以鍊純陽真氣。(1) 頂頭懸, (2) 中心軸—力求上下左右均衡, 以達身心健康。中心軸: 以跪坐起立法測之。雅樂舞: 唐朝之宮廷舞, 非具中心軸以氣運行, 無從為之.

(5). 療傷治病法:

(6). 降血壓功法 (太極拳,行功,靜坐,全身閉氣閉脈緊縮法)。

20120327

 1. 複習: 吐納(立),固骨(立),靜坐各15分鐘。
 2. 行功: 以五趾彎盡推地行走15 分鐘。
 3. 降壓功: 緊壓法, 閉氣閉脈全身緊壓至極, 5 分鐘。Beginner Class:氣的管理: 氣貫全身

  李清澤

  20120306

  1.  何謂氣之管理 (Energy Management)?

  人人皆有氣,須妥善管理才能發揮人之潛能。此觀念可與西方之時間管理 (Time Management) 對應思考。

  2.  何謂氣?

  氣為能量的一種。

  物理學的能量觀。

  生理學的能量觀。

  運動生理學的核心概念—能量(Energy), 營養 (Nutrition), 表現 (Performance)。

  道家鍊氣分內外二氣。內氣為体內眞氣, 外氣為吐納呼吸之氣(行於血液可至之處)。

  3.  何謂心意氣功法門?

  以心使意, 以意鍊氣的法門。須做到心靜意堅, 方能鍊至上乘境界。

  4.  何謂氣貫全身?

  以吐納呼吸法使外氣(氧氣)貫通全身。從頭臉頸胸(上中下丹田)至腰至腿至腳底, 故有聖人之息止於踵之說。

  5.  氣貫全身有何益處?

  外氣為內氣之基, 氣貫全身後鍊体內真氣即能事半功倍。氣貫全身則令血液之氧氣全身通行無止,營養可供給全身各處,使身體機能處於絕佳狀態,並能排除体內廢物。使新陳代謝達於理想之境。

  6.  何謂吐納法?

  簡而言之為呼吸法。有自然呼吸法及心意呼吸法, 後者又分深呼吸及意念呼吸兩法。

  7.  如何修鍊吐納功法?

  以納法吸氣分別至頭臉,上中下丹田, 腰腿及踵, 再以吐法呼氣至盡, 重覆鍊之。

  如能隨意使氧氣貫滿全身, 則大功告成。

  8.  何時鍊功?

  心意氣功為方便法門, 只要活在當下, 坐臥立行隨時隨地可鍊之。

  20120320

  1.  坐臥立行如何鍊功?

  坐如鐘: 湏頂頭懸, 吐納氧氣於身體各部位.

  臥如弓: 須身卷曲,  行吐納功法。

  立如松: 全身鬆沈,  足心貼地, 息於踵。

  行如風: 通身圓整,  氣息通暢無止。

  2.  是否有其他鍊功法門?

  另有(1) 固骨功法, (2)指趾通氣功, (3) 飬顏駐容功, (4)李氏真氣鍊功法,  及(5) 療傷治病法,(6) 降血壓功法 (太極拳,行功,靜坐,全身閉氣閉脈緊縮法)。

  (1).  固骨功法: 拍擊法,可達筋柔骨硬之效。

  (2). 指趾通氣法:  指趾筋絡按摩法。

  (3). 飬顏駐容功: 九宮法。

  (4). 李氏真氣鍊功法: 徒手行氣導引法, 引體內真氣, 納乾坤之氣, 以鍊純陽真氣。(1) 頂頭懸, (2) 中心軸—力求上下左右均衡, 以達身心健康。中心軸: 以跪坐起立法測之。雅樂舞: 唐朝之宮廷舞, 非具中心軸以氣運行, 無從為之.

  (5). 療傷治病法:

  (6). 降血壓功法 (太極拳,行功,靜坐,全身閉氣閉脈緊縮法)。

  20120327

  1. 複習: 吐納(立),固骨(立),靜坐各15分鐘。
  2. 行功: 以五趾彎盡推地行走15 分鐘。
  3. 降壓功: 緊壓法, 閉氣閉脈全身緊壓至極, 5 分鐘。Beginner Class:氣的管理: 氣貫全身

   李清澤

   20120306

   1.  何謂氣之管理 (Energy Management)?

   人人皆有氣,須妥善管理才能發揮人之潛能。此觀念可與西方之時間管理 (Time Management) 對應思考。

   2.  何謂氣?

   氣為能量的一種。

   物理學的能量觀。

   生理學的能量觀。

   運動生理學的核心概念—能量(Energy), 營養 (Nutrition), 表現 (Performance)。

   道家鍊氣分內外二氣。內氣為体內眞氣, 外氣為吐納呼吸之氣(行於血液可至之處)。

   3.  何謂心意氣功法門?

   以心使意, 以意鍊氣的法門。須做到心靜意堅, 方能鍊至上乘境界。

   4.  何謂氣貫全身?

   以吐納呼吸法使外氣(氧氣)貫通全身。從頭臉頸胸(上中下丹田)至腰至腿至腳底, 故有聖人之息止於踵之說。

   5.  氣貫全身有何益處?

   外氣為內氣之基, 氣貫全身後鍊体內真氣即能事半功倍。氣貫全身則令血液之氧氣全身通行無止,營養可供給全身各處,使身體機能處於絕佳狀態,並能排除体內廢物。使新陳代謝達於理想之境。

   6.  何謂吐納法?

   簡而言之為呼吸法。有自然呼吸法及心意呼吸法, 後者又分深呼吸及意念呼吸兩法。

   7.  如何修鍊吐納功法?

   以納法吸氣分別至頭臉,上中下丹田, 腰腿及踵, 再以吐法呼氣至盡, 重覆鍊之。

   如能隨意使氧氣貫滿全身, 則大功告成。

   8.  何時鍊功?

   心意氣功為方便法門, 只要活在當下, 坐臥立行隨時隨地可鍊之。

   20120320

   1.  坐臥立行如何鍊功?

   坐如鐘: 湏頂頭懸, 吐納氧氣於身體各部位.

   臥如弓: 須身卷曲,  行吐納功法。

   立如松: 全身鬆沈,  足心貼地, 息於踵。

   行如風: 通身圓整,  氣息通暢無止。

   2.  是否有其他鍊功法門?

   另有(1) 固骨功法, (2)指趾通氣功, (3) 飬顏駐容功, (4)李氏真氣鍊功法,  及(5) 療傷治病法,(6) 降血壓功法 (太極拳,行功,靜坐,全身閉氣閉脈緊縮法)。

   (1).  固骨功法: 拍擊法,可達筋柔骨硬之效。

   (2). 指趾通氣法:  指趾筋絡按摩法。

   (3). 飬顏駐容功: 九宮法。

   (4). 李氏真氣鍊功法: 徒手行氣導引法, 引體內真氣, 納乾坤之氣, 以鍊純陽真氣。(1) 頂頭懸, (2) 中心軸—力求上下左右均衡, 以達身心健康。中心軸: 以跪坐起立法測之。雅樂舞: 唐朝之宮廷舞, 非具中心軸以氣運行, 無從為之.

   (5). 療傷治病法:

   (6). 降血壓功法 (太極拳,行功,靜坐,全身閉氣閉脈緊縮法)。

   20120327

   1. 複習: 吐納(立),固骨(立),靜坐各15分鐘。
   2. 行功: 以五趾彎盡推地行走15 分鐘。
   3. 降壓功: 緊壓法, 閉氣閉脈全身緊壓至極, 5 分鐘。Beginner Class:氣的管理: 氣貫全身

    李清澤

    20120306

    1.  何謂氣之管理 (Energy Management)?

    人人皆有氣,須妥善管理才能發揮人之潛能。此觀念可與西方之時間管理 (Time Management) 對應思考。

    2.  何謂氣?

    氣為能量的一種。

    物理學的能量觀。

    生理學的能量觀。

    運動生理學的核心概念—能量(Energy), 營養 (Nutrition), 表現 (Performance)。

    道家鍊氣分內外二氣。內氣為体內眞氣, 外氣為吐納呼吸之氣(行於血液可至之處)。

    3.  何謂心意氣功法門?

    以心使意, 以意鍊氣的法門。須做到心靜意堅, 方能鍊至上乘境界。

    4.  何謂氣貫全身?

    以吐納呼吸法使外氣(氧氣)貫通全身。從頭臉頸胸(上中下丹田)至腰至腿至腳底, 故有聖人之息止於踵之說。

    5.  氣貫全身有何益處?

    外氣為內氣之基, 氣貫全身後鍊体內真氣即能事半功倍。氣貫全身則令血液之氧氣全身通行無止,營養可供給全身各處,使身體機能處於絕佳狀態,並能排除体內廢物。使新陳代謝達於理想之境。

    6.  何謂吐納法?

    簡而言之為呼吸法。有自然呼吸法及心意呼吸法, 後者又分深呼吸及意念呼吸兩法。

    7.  如何修鍊吐納功法?

    以納法吸氣分別至頭臉,上中下丹田, 腰腿及踵, 再以吐法呼氣至盡, 重覆鍊之。

    如能隨意使氧氣貫滿全身, 則大功告成。

    8.  何時鍊功?

    心意氣功為方便法門, 只要活在當下, 坐臥立行隨時隨地可鍊之。

    20120320

    1.  坐臥立行如何鍊功?

    坐如鐘: 湏頂頭懸, 吐納氧氣於身體各部位.

    臥如弓: 須身卷曲,  行吐納功法。

    立如松: 全身鬆沈,  足心貼地, 息於踵。

    行如風: 通身圓整,  氣息通暢無止。

    2.  是否有其他鍊功法門?

    另有(1) 固骨功法, (2)指趾通氣功, (3) 飬顏駐容功, (4)李氏真氣鍊功法,  及(5) 療傷治病法,(6) 降血壓功法 (太極拳,行功,靜坐,全身閉氣閉脈緊縮法)。

    (1).  固骨功法: 拍擊法,可達筋柔骨硬之效。

    (2). 指趾通氣法:  指趾筋絡按摩法。

    (3). 飬顏駐容功: 九宮法。

    (4). 李氏真氣鍊功法: 徒手行氣導引法, 引體內真氣, 納乾坤之氣, 以鍊純陽真氣。(1) 頂頭懸, (2) 中心軸—力求上下左右均衡, 以達身心健康。中心軸: 以跪坐起立法測之。雅樂舞: 唐朝之宮廷舞, 非具中心軸以氣運行, 無從為之.

    (5). 療傷治病法:

    (6). 降血壓功法 (太極拳,行功,靜坐,全身閉氣閉脈緊縮法)。

    20120327

    1. 複習: 吐納(立),固骨(立),靜坐各15分鐘。
    2. 行功: 以五趾彎盡推地行走15 分鐘。
    3. 降壓功: 緊壓法, 閉氣閉脈全身緊壓至極, 5 分鐘。